Avokati i njohur shqiptar tro.ndit vendin: “Këto dy politikanë nga Kosova puno.jnë sipas ru.sëve”..


Avokati Spartak Ngjela ka bërë një an.alizë të shtjelluar në lidhje me situatën polmitike në Kosovë.Ngjela shprehet se çi.fti po.litik Thaçi-Mustafa nuk ka më dyshim tani se po kërkon të shesë interesin kombëtar, duke paral.ajmëruar se do ndëshk0hen rëndë këto dy të fundit.Kjo do të varet nga for.ca që do të tregojë çi.fti poli.tik Kurti-Osmani në lidhje me influe.ncën që këta të dy do të kenë përku.ndrejt opin.ionit pu.blik në Kosovë.

Në fakt lu.fta për mbrojtjen e interesit ko.mbëtar në Kosovë, kuptohet se është përqë.ndruar në luftën midis patriotëve të pako.rruptuar, Kurti-Osmani, kundër shitësve të interesit kombëtar, Thaçi-Mustafa.l. Çifti politik Thaçi-Mustafa nuk ka më dyshim tani se po kërkon të shesë interesin kombëtar.Po ta shohësh me vëm.ëndje ak.tivitetin politik për njohjen e Kosovës nga Serbia, kons.taton që kjo nuk është bërë ende deri më sot, sepse Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç ka pasur shpresë të Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që ky të ecë gradualisht dhe sipas kër.kesës së pol.itikës ruse për marrjen e Mitrovicës nga Serbia. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

Kjo po kupt.ohet qartë tani se është thembra e Akilit në këtë proces – domethënë shitja e int.eresit kom.bëtar nga Presidenti aktual i Kosovës.Sigurisht, dihet se historia përsërit vetveten: pra.ndaj mund të themi se, Hashim Thaçi, po vepron njëlloj siç kanë vepruar paraardhësit e tij, shitës të inte.resit kom.bëtar:Esat Toptani; Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha, të cilët kanë marrë push.tetin polit.ik pasi kanë shitur interesin komb.ëtar shq.iptar në Beo.grad, me dorëzim terri toresh.ll.

Por koha tani nuk po i pranon këta shitës të interesit kombëtar, ngaqë u kuptua qartë se, që të dy, po lu ajnë me Sebinë për t’i sh.pëtuar akuzës që po pritet të ngrihet ku.ndër Thaçit nga insti.tucionet e drejtësisë speciale.Por këta shitës të vegjël të interesit kombëtar, me ligësi po trum.betojnë se në aktin e tyre po i mbë.shtet politika amerikane.Thaçi dhe Mustafa duan shkë.mbim terri toresh midis Kosovës dhe Serbisë, por kjo dihet që është në mbr.ojtje të in.teresit rus.

Atëherë, na del që, sipas Thaçit, politika amer.ikane është për polit.ikën ru.se dhe me interesin rus në Ball kanin Perën dimor. Por, a ka mu.ndësi të ndodhë kjo?!Ky është një trup his torik i cili do ta ndëshkojë shumë rëndë Hashim Thaçin, njëlloj si edhe të tre shitësit klasikë të interesit kom.bëtar në Beograd: Toptanin, Zogun dhe Hoxhën.” – shkruan Ngjela.

Be the first to comment on "Avokati i njohur shqiptar tro.ndit vendin: “Këto dy politikanë nga Kosova puno.jnë sipas ru.sëve”.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*