Berisha: Kam vetëm 100 mijë euro të k ursyera në këto 30 vite, nd ërsa ba shkëshortja ime ka punuar f alas në nd ihmë të njerëzve


Ish-kr yeministri dhe ish-pr esidenti Shqipërisë, Sali Berisha ishte my safir në em isionin e tij të pr eferuar nga Kosova në K ojshia Sh ow. Berisha thotë se sa ka qenë në p ozita pu shteti askujt nuk i ka kr yer nd onjë fa vor në kë mbim të par ave.

Ai thotë se këtë gjë nuk e ka bërë as sa ka shë rbyer në pr ofesionin e mj ekut. Deputeti i PD-së nuk ka he zituar të tr egojë në de taje pa surinë që po sedon. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU NE F0 T0n me p05hte

“Le ta d ijë çdo shqiptarë pas.urinë e Sali Berishës: një ap artament 34 metra më të madh se ai që kam p asur në dik tat urë. Kam pasur një ap artament 90 m2, sot kam një ap artament 124 m2. Kam gjithsejtë 100 m ijë euro të ku rsyera në këto 30 vite dhe atë ba shkë me gruan. Kam një ma kinë të marrë me li sin6 nga PD dhe nuk kam as një q indarkë tjetër. Kushdo që gjen diçka tjetër që kam le ta shndë rrojë në vepër kr imi nale”, tha Berisha.

Be the first to comment on "Berisha: Kam vetëm 100 mijë euro të k ursyera në këto 30 vite, nd ërsa ba shkëshortja ime ka punuar f alas në nd ihmë të njerëzve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*