Joe Biden drejt Shtëpisë së Bardhë, “Bota duhet të njohë Vuajtjen dhe Dhimbjen e Shqiptarëve”


Pres identi i SHB A, Joe Biden, njihet si një nga personat që mbështeti brenda Shtëpisë së Ba rdhë, fushatën bom barduese të for cave të NA TO-s gjatë luf tës së Kosovës. Para fushatës aktuale për presi dent ai lëshoi një deklaratë lidhur me vizionin e tij të marrë dhënieve të SHB A me Shqipërinë dhe Kosovën. Biden tha se ai do të insistojë që të vendoset drejtësi për kri met e luf tës në Kosovë, vendosjen e trupave ushta rake sipas interesave të sigu risë së SHB A dhe se do të kërkojë nga BE garan timin e libera lizimit të vizave me Kosovën.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Kandidati demokrat dhe favorit aktual për president të SHBA, Joe Biden, njihet si një nga personat që mbështeti brenda Shtëpisë së Ba rdhë, fushatën bom barduese të for cave të NA TO-s gjatë luf tës së Kosovës. Para fushatës aktuale për presi dent ai lëshoi një deklaratë lidhur me vizionin e tij të marrëd hënieve të SHBA me Shqipërinë dhe Kosovën.

Biden tha se ai do të insistojë që të vendoset drejtësi për kr imet e lu ftës në Kosovë, vendosjen e trupave ushta rake sipas interesave të sigurisë së SHB.A dhe se do të kërkojë nga BE garantimin e liberal izimit të vizave me Kosovën.Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Be the first to comment on "Joe Biden drejt Shtëpisë së Bardhë, “Bota duhet të njohë Vuajtjen dhe Dhimbjen e Shqiptarëve”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*