Mos kalo pa e ur uar per sh endet- 6-vjeçari f iton “lu ften” me le uçeminë


John Oliver Zipay u di ag no stik ua me le uç em i në vitin 2016, por “luft ëta ri” nga Newbury në Shtetet e Ba shkuara të Amerikës e gj eti fo rcën për të tr iumfuar. Ai u p ër ba ll me një udh ëtim të gj atë, deri në seancën e tij të fundit, duke e h edhur pas kr ahëve së mu nd jen e rë ndë.

Pas kthimit në klasë, në shkollën ka tolike Shën Helen në vendin e Ohio, John Oliver u pë rshëndet si një he ro i vërtetë nga shokët e tij të kl asës me shumë du artrokitje dhe ov acion në këmbë. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Be the first to comment on "Mos kalo pa e ur uar per sh endet- 6-vjeçari f iton “lu ften” me le uçeminë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*